YouTube Downloader 【SmallGCOk製作】

最新版本是:ver 171229

示範影片:
        https://ibf.tw/ILdID

程式用途:
        ※方便下載YouTube影片。

更新內容:
    【YouTube Downloader ver 171229】2017/12/29 - 發佈
        1.加入下載YouTube影片功能
        2.加入列出關鍵字搜尋結果的影片
        3.加入列出使用者影片
        4.加入列出播放清單
        5.加入可縮小至系統列
        6.加入自訂同步下載數量
        7.加入下載網址匯出功能 (進階功能)
        8.加入自訂畫質

檔案載點:
        https://ibf.tw/emy7j

程式圖片:

沒有留言:

張貼留言